Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Občina Vipava za leto 2018 pripravlja celovito prenovo OPN Vipava še na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt-1. Za pripravo osnutka skladno s 47.členom pa potrebujemo glede namena in potreb po spremembah in dopolnitvah OPN za fizične in pravne osebe vaše: Jul 09, 2015 · ZPNačrt (1) Zbor občanov (1) Zbornica za arhitekturo in prostor (1) agronomija (1) alpska konvencija (1) alternativa (1) arheologija (1) balant (1) biotehniška fakulteta (1) brošura (1) cesta (1) cilji (1) civilna družba (1) civilno cviljenje (1) daljnovodi (1) dan zemlje (1) delovna skupina (1) demonstracije (1) deteljica (1) diploma (1 Sep 03, 2018 · ZPNačrt (1) Zbor občanov (1) Zbornica za arhitekturo in prostor (1) agronomija (1) alpska konvencija (1) alternativa (1) arheologija (1) balant (1) biotehniška fakulteta (1) brošura (1) cesta (1) cilji (1) civilna družba (1) civilno cviljenje (1) daljnovodi (1) dan zemlje (1) delovna skupina (1) demonstracije (1) deteljica (1) diploma (1 Uradni list Republike Slovenije. – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92/EU z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-1/2017-2 1. Veljavnost in postopki priprave državnih prostorskih aktov. 61. člen: Veljavnost ter spremembe in dopolnitve državnih prostorskih aktov - - - . 62. člen: Nadaljevanje postopkov priprave državnih prostorskih načrtov, začetih na podlagi ZPNačrt

– V času veljavnosti OPN je na občino prispelo večje število (cca 75) razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb, ki jih je potrebno obravnavati skladno s 47. členom ZPNačrt-1. – Z objavo sklepa se poda možnost dajanja pobud tudi ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim skupnostim ter organizacijam

Uradni list Republike Slovenije. – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92/EU z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-1/2017-2

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

razvoja naselij) in 8. (načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora) členu ZPNačrt. 1.2.) Pripombodajalec meni, da predlagana umestitev klinike v vaško kmečko jedro in z delnim posegom na najboljša kmetijska zemljišča, ni ustrezna, ker bodo obstoječe dejavnosti v prostoru za načrtovano kliniko moteče. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo - Občinski predpisi na portalu Občine Naklo E-občina.si IO-AA-Zasebni sektor Če član izpitne komisije ugotovi, da pri preverjanju pogojev za opravljanje izpita kandidata oziroma opravljanju izpita, glede na določene pogoje, ne sme sodelovati kot član izpitne komisije mora o tem seznaniti predsednika komisije. javne površine (ZPNačrt). 1.4. Opis območja opremljanja Območje opremljanja obsega del stavbnih zemljišč (južna polovica), ki so določena z OPPN VP 25/1 Ločica. V naravi so to zemljišča južno od naselja Turjak oziroma zahodno od naselja Laporje. Vzporedno z območjem OPPN poteka regionalna cesta G2 106 Ljubljana - Kočevje. Na podlagi 11. v povezavi z 98. členom ter s smiselnim upoštevanjem 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 31. člena Statuta občine Cerkvenjak (MUV, št. 16/07) je župan občine Cerkvenjak, dne 27.7.2007 sprejel